ASY’ARIYAH: TOKOH-TOKOH DAN AJARANNYA

Abd. Samad

Abstract


Asy’ariyah Ali bin Ismai bin Ishak bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Bardah bin Musa al Asy’ari, adalah seorang filsuf yang melakukan penyebarangan dari paham kemu’tazilahan. Asy’ari menekuni ajaran-ajaran Mu’tazilah selama empat puluh tahun, namun kemudian meninggalkannya. Ada banyak kemungkinan sebab-sebab kepindahannya dari paham tersebut, seperti dikatakan al-Subki dan ibn Asakir, pada malam al-Asy’ary bermimpi bertemu Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa mazhab ahli Hadislah yang benar, dan mazhab Mu’tazilah adalah salah. Pendapat lain dari Ahmad Mahmud Subki, menyebutkan bahwa syak itu timbul karena al-Asy’ari menganut mazhab Syafi’I yang mempunyai pendapat teologi berlainan dengan ajaran-ajaran Mu’tazilah, misalnya al-Syafi’I berpendapat bahwa al-Quran tidak diciptakan, tetapi bersifat qadim dan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti.

Kata kunci: al-Asy’ari; Pengembangan; Pembangunan

Full Text:

PDF

References


al-Quran Al Karim. Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya. Kerajaan Arab Saudi: Maktabah Raja Fahd. 1418 H.

al-Asy’ari, Abu Hasan. Al-Ibanah an Usul al-Diyanah. Cet. V. al-Madinah al-Munawwarah al-Jamiyah al-Islamiyah. Markas Sun al-Da’wah. 1409 H.

-------------, Usul Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Kairo: Dar al-Ulum. T.th

-------------, Maqalal al-Islamiyah wa al-Khtilaf al-Musalim. Kairo: Maktabad al-Nahdah al-Misriyah. 1369 H/1950 M.

-------------, Kitab al-Luma’. Mesir: Mathba’ah. tth.

Abu Zahrah, Imam Muhammad. Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam. Jakarta: Logos. 1996

Al-Ghazali. Al-Munqidz min al-Dhalat. Kairo: Silsilat al-Saqafat al-Islamiyat. 1961.

Al-Juwaini, Abd. Malik. Luma’ al-‘Adillah. Cet. I. Mesir: al-Muassasah al-Misriyah al-‘Amman. 1965

al-Syahrastani. Al-Mihal wa al-Nihal. Kairo: Dar al-Fikr. 1387 H/1960 M.

Amin, Ahmad. Zur al-Islam. Juz V. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah. 1975.

Asmuni, Yusran. Ilmu Tauhid. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994

Badawi, Abd. Rahman. Madzahib al-Islamiyyin. Cet. I. Beirut: Dar al-‘Ilm. 1972.

Development of Muslim Theology. Jurisprudensi and Constitusional Theory. Lahore. Ttp. 1964.

Fakhri, Madjid. A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia University Press. 1963.

------------, Ma’arif al-Quds fi Madarif Ma’rifat al-Nafs. Kairo: Maktabat al-Jundi. 1968.

------------, Ihya ‘Ulum al-Din. Jilid I, Cet. III. Beirut: Darul Fikr. 1991.

------------, al-Iqtishad fi al-I’tiqad. Ankara: Ankara University. 1962.

Hanafi, A. Pengantar Teologi Islam. Cet. V. Jakarta: Pustaka Husna. 1963

Madjid, Nurcholish. Khazanah Intelektual Muslim. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Nasution, Harun. Teologi Islam. Jakarta: UI Press. 1986

-----------, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.

Saif al-Dakhir, Abd. Azis. Falsafat ‘Ilm al-Kalam. Cet. I. Kairo: ttp. 1983.

Watt, W. Montgomery. The Faith and Practice of al-Ghazali. London: George Allen and Urwin, ltd. 1953


Refbacks

  • There are currently no refbacks.