PENANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN

Rusli Malli

Abstract


Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu. Pendidikan adalah latihan fisik, mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka menjadi manusia yang berbudaya. Adanya pengertian dan pandangan tentang pendidikan seperti itu, para pakar pendidikan memberikan pemaknaan yang mengarah kepada pembinaan dan pengembangan mental, spiritual, intelektual, begitu pula dalam pematangan jasmani. Dengan kata lain, pendidikan adalah usaha sebagai manusia untuk membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Usaha dilakukan dengan memberikan pertolongan secara sengaja sehingga orang itu menjadi dewasa lahir dan batin.

Kata kunci: Pendidikan; Pengembangan; Pembangunan

Full Text:

PDF

References


al-Gazali. Imam al-Hasmid. Ihya Ulumuddin: Dar al-Quth Muallamah, 1992

al-Haramain, Mujamma’ Khadim. Al-Qur’an dan terjemahnya. Jakarta: 1971

aI-Qardhawi, Yusul. Pendidikan Islam dan Madrasah. Hasan al-Banna. Jakarta: Bulan Bintang. 1980

Ahmadi, Abu. Llmu Pendidikan. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta. 1991

Anas, bin Imam Malik. Al-Muatha’a. Cet. III. Dar al-Hadis. Up. 1997

Arifin, Anwar. Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas, Cet. I. Jakarta Selatan: Poksi VI FPG DPR-RI. 2003

Azra, Azyumardi. Essei-essei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Cet. I. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999

Baihaqi, AK. Mendidik Anak dalam Kandungan. Cet. I. Jakarta: Inerpratama, 1996

Daradjat, Zakiah. Ilmu Pendidikan. Cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Dewantara; Ki Hajar. Masalah Kebudayaan: Kenangan-kenangan Promosi Doktor Honoris Causa. Yogyakarta: t.p , 1967

Hamid, Dedi. UU No. 20 tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Asokadikta, 2003

Hisbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Cet. I. Jakarta: Raya Grafindo Pertama, 1999

lhsan, Fuad. Dasar-Dasar Kependidikan. Cet. I. Jakarta: Rieka Cipta. 1996


Refbacks

  • There are currently no refbacks.