MENYAPA’ KEARIFAN TUHAN LEWAT TEROPONG FILSAFAT DAN Al-QUR’AN

Muhammad Nasir Siola

Abstract


Abstrak

 

Perkembangan filsafat Islam tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh pemikiran filosof sebelumnya. Seperti munculnya buku filsafat Tahafut al-Falasifah oleh al-Ghazali, Tahafut al-Tahafut dan Manahij al-Adillah oleh Ibn Rusyd. Khusus dalam Tahafut al-Tahafut Ibn Rusyd mempertahankan konsep ketuhanannya dari serangan al-Gazali. Selain itu, muncul pula golongan-golangan teologi Islam dalam perdebatannya mencari Tuhan. Sebagaimana kita kenal seperti Asy’ariyah, Mu’tazilah, Batiniyah dan Hasyiwiyah. Masing-masing memiliki kepercayaan yang berbeda tentang Tuhan. Para filosof muslim berusaha menjelaskan konsep ketuhanan yang tidak terlalu jauh dari al-Qur’an. 

Dalam membuktikan adanya Allah. Al-Farabi mengemukakan dalil “Wajib al-Wujud” dan mumkin al-wujud. Menurutnya segala yang ada ini hanya dua kemungkianan dan tidak ada alternatif yang ketiga Plotinus menjelaskan bahwa “Yang Esa” mengandung perlawanan. Ia melarang pensifatan dengan sifat yang bisa menimbulkan pluralitas. Ia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak sama dengan sesuatu, karena kesempurnaannya terletak dalam Keesaan-Nya dari segala segi. Sifat-sifat yang diberikan kepada-Nya tidak sesuai dengan esensi sifat Tuhan itu sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa alam ini keluar dengan sendiri dari pada-Nya, bukan karena kehendak-Nya. Karena kalau dikatakan dengan kehendak-Nya, berarti ada yang dikehendaki, ini berarti menimbulkan pluralitas.

Kata kunci : filsof, wihdat al-wujud, al-Maujud al-Awwal, wajib al-wujud dan mumkin al-wujud, mumtani’ al-wujud

Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an al-Karim

Abduh, Muhammad. Tafsir al-Qur’an al-Karim. Juz ‘Amma diterjemahkan oleh Muhammad Baqir dengan judul Tafsir Juz ‘Amma Muhammad Abduh. Cet. VI; Bandung: PT. Mizan. 1999.

Boar, TJ. De. Tarikh al-Falsafah fi al-Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abd al-Hadiy Abu Zaidah Kairo: Matba’ah Lajnah al-Ta’lif wa al-Tarjamat, 1954.

CD-Room, Program Digital Hadis Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab, Baqiy Musnad al-Muktsirin, bab, Baqiy Musnad al-Sabiq, hadis ke 8256.

CD-Room, Program al-Qur’an Digital, Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Qs. al-Ikhlas: ayat. 2.

CD-Room, Program al-Qur’an Digital, al-Qurtuby. Tafsir al-Qurtuby. Qs. al-Ikhlas: ayat 3.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Galib, Mustafa. Ikhwan al-Shafa’ wa Khulan al-Wafa’. Baerut: Dar al-Maktabah al-Hilal, 1979.

al-Gazali, Imam. Tahafut al-Falasifah/Maqashid al-Falasifah. Cet. III; t.th: Dar al-Ma’arif, 1119 H.

Glasse, Cyril. The Concise Encyiclopedia of Islam di terjemahkan oleh Ghofran A. Mas’adi Ensiklopedi Islam. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Hanafy, Ahmad. Pengantar Filsafat Islam. Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

Kartanegara, Muliyadi. Mozaik Khazanah Islam: Bunga Rampai Dari Cicago. Cet. I Jakarta: Para Madinah, 2000.

Machmud, Sakib. Mutiara Juz ‘Amma. Cet. I; Bandung: PT. Mizan, 2005.

Madjid, Noercholis. Khasanah Intelektual Islam. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Musa, Muahmmad Yusuf. al-Qur’an wa a-Falsafah. t,tp: Dar al-Ma’arif bi Mishr, 1966.

Nasution, Hasyimsyah. Filsafat Islam Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Nasutin, Harun. Filsafat dan Mistisme dalam Islam. Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Rahman, Afzalur. Qur’anic Science. penerjemeh Arifin dengan Judul Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan Cet. II; Jakarta; Rineka Cipta, 1992.

Rusyd, Abi Walid Muhammad bin. Tahafut al-Tahafut. Juz I, t.tp: Dar al-Ma’arif al-Mishr, t.th.

Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat. Cet. XV; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004.

..........., Lentara Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan. Cet. XXVI; Bandung: PT. Mizan, 2004.

..........., M. Quraish. Menyingkap Tabir Ilahi: Asma’ al-Husna dalam Perspektif al-Qur’an. Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Syarif, M. M. Para Filosof Muslim. Cet. XI; Bandung: Mizan, 1998.

Usman, Ali. dkk. Hadis Qudsi: Firman Allah yang Tidak Dicantumkan dalam Al-Qur’an Pola Pembinaan Akhlak Muslim. Cet. III; Bandung: CV. Diponegoro, 1980.

Zar, Sirajuddin. Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.