PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP (Long Life Education)

Nur Ani Azis

Abstract


Abstrak
Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh pakar pendidikan dari zaman ke zaman.a palagi bagi umat Islam, jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh Hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”. Asas pendidikan seumur hidup ini merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan proses kontinyu yang sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Konsep pendidikan ini mencakup pendidikan informal, formal dan nonformal.
Kata kunci: lat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup, agar lebih bernilai bagi masyarakat.

Full Text:

PDF

References


Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Hasan, Fuad. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.

Rahman, Abdul. Dasar-dasar Pendidikan, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Munir, Muhammad Mursa, Kapita Selekta Pendidikan, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita, 1999.

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia., 2002.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Citra Umbara. Bandung. 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.