Perkembangan Bahasa Arab Hingga ke Bahasa Arab Modern

A Fajriwati Tadjuddin

Abstract


Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa internasional yang memiliki spesifikasi tersendiri dibanding dengan bahasa internasional lainnya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Bahasa Arab, sebagaimana bahasa-bahasa lain, memiliki asal usul sejarah dan perkembangannya. Bahasa Arab mula-mula berasal tumbuh dan berkembang di negara-negara kawasan Timur Tengah. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pengaruh bahasa Arab tampak semakin luas dalam pergaulan dunia internasional, sehingga sejak tahun 1973, bahasa ini diakui secara resmi sebagai bahasa yang sah untuk dipergunakan. Sayangnya, minat masyarakat belajar bahasa Arab kurang baik, khususnya di kalangan calon mahasiswa pada umumnya. Padahal bahasa Arab adalah bahasa yang sangat urgent berkaitan dengan pemahaman pokok-pokok ajaran Islam.

Kata kunci: Bahasa Arab, Baqiyah, Baidah, Mu’arrikh

Full Text:

PDF

References


Ali, K. (1997). A Studi of Islamix History. Diterjemahkan oleh Gufran A. Mas;adi dengan judul: Sejarah Islam dari Awal hingga Runtuhnya Dinasti Usmani, Arkh Pra Modern. Edisi I, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

al-Naqah, Mahmud Kamil. (1985). Ta’lim al-Lughah al ‘Arabiyah li al-Natiqin bi Lugat ukhra Ushulu Mudaakhiluhu, Turuq Tadrisihi. Makkah al Mukarramah Jami’ah Umm al-Qurra

Al-Wahid, Ali Abdul. (1962). Ilm al-Lughah. Cet. V. Misra: Lajnah al-Bayan al-Arabiy.

Broklaman, Karl. Tharikh al-Adab al-‘arabiy. Jilid I, Cet. IC. Al-Qahirah Dar al-Ma’arif, tth.

Hitti, Philip K. The Arab Short History. Diterjemahkan oleh Ushuluddin Hutagalung dan ODP Sihombing dengan Judul: Dunia Arab. Cet. III. Bandung: Sumur Bandung, tth.

Manna al-Qattan. Mabahis fi ‘Ulum Alquran. Cet. III, ttp. Mansyurat al-Asr al-Hadis, tth

Mulyanto Sumardi et al. (1975). Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Islam/IAIN. Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, Departemen Agama RI

Umam, Chatibul. (1980). Aspek-aspke Fundamental Dalam Bahasa Arab. Cet. I. Bandung: al-Ma’arif.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.