Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hadis

Nurfadhillah H. Hamzah, Marina Masdayanti Irawan, Rahmi Dewanti Palangkey, Abbas Baco Miro

Abstract


Artikel ini membahas sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, yang merupakan sumber hukum dan pedoman kehidupan bagi umat Islam. Hadis merujuk pada perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sejak awal mula munculnya Islam, hadis menjadi penting dalam menjaga keutuhan ajaran agama dan memahami praktik-praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Artikel ini melacak perjalanan sejarah hadis dari masa hidup Nabi hingga masa kini, menggambarkan upaya para ahli hadis dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menguji keabsahan hadis, serta dampaknya terhadap pemahaman dan aplikasi hadis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Penelusuran dimulai dengan masa awal Islam dan kehidupan Nabi Muhammad, di mana hadis secara lisan menjadi sumber utama ajaran Islam. Kemudian, pembahasan meliputi periode pemilihan dan pengumpulan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan ilmu hadis sebagai disiplin ilmu, periode pembaharuan hadis, serta peran hadis dalam kehidupan umat Islam modern. Dalam konteks kontemporer, hadis masih menjadi sumber penting untuk memahami praktik agama dan menghadapi tantangan interpretasi dan aplikasi hadis. Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah hadis, menggambarkan usaha pemeliharaan keautentikan hadis, serta memberikan wawasan tentang peran hadis dalam kehidupan umat Islam saat ini

Keywords


Sejarah Hadis, Pertumbuhan Hadis, Perkembangan Hadis, Pengumpulan Hadis, Keabsahan Hadis

Full Text:

PDF

References


Al-Kha b, Mu ammad ‘Ajj j, al-Sunnat qabl al-Tadw n, (Cet. III; Umm al-Qur li alibā’ah wa al-Nasyr, 1988).-------, U l al- ad ‘Ul muh wa Muṣṭala uh, (t.tp; D r al-Fikr, 1989).

Al-M likiy, Mu ammad ‘Alawiy, al-Manhal al-La f f U l al- ad al-Syar f. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Adnan Qohar dengan judul Ilmu

Ushul Hadis, 2009 Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Al-Mub rakf riy, Syaykh afiyyur Ra m n,.al-Ra q al-Makht m Baḥṡun f al-S rat al- Nabawiyyah ‘al ibiha Af al al- al ti wa al-Sal m. 1998, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rahmat dengan judul Sirah Nabawiyyah, Cet. I; Jakarta: Rabbani Press

al- a n, Ma m d, Tais r Muṣṭala al- ad . 1997, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zainul Muttaqin dengan judul ‘Ul m al- ad , Cet. I; Yogyakarta : Titian Ilahi Press

Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi, Sejarah Perkembangan Hadis (Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1988).-------, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Azami, M.M., Dirāsat fī al- adī al-Nabawi wa Tar kh Tadw nih, yang diterjemahkan oleh Ali Mustafa Ya’qub dengan judul Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Cet. III; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2006).

Bahasa Indonesia, 2002 Jakarta:Balai Pustaka

Hitti, Philip K., History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh R. Cecep Lukman dkk., (Cet. I; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010).

Ismail, M. Syuhudi, 1994, Pengantar Ilmu Hadis, Bandung: Angkasa

Mudatsir, Ilmu Hadis, 1999, Bandung: CV. Pustaka Setia,

Rudliana, Muhammad Dede, 2004, Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadits; dari Klaisik sampai Modern, Bandung: CV. Pustaka Setia,

Sutari, Endang, Ilmu Hadis, 1997, Bandung: Amal Bakti Press


Refbacks

  • There are currently no refbacks.