Author Details

Jumarni, Jumarni, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR