SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI SUMATERA (Suatu Kajian terhadap Tokoh dan Lembaganya)

Ayub Handrihadi, Bahaking Rama, Abd. Rahim Razak

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk membahas Sejarah perkembangan pendidikan islam di sumatera, penelitian ini menfokuskan kepada kajian terhadap tokoh-tokoh serta lembaga islam yang berkembang sejak awal masuknya islam di sumatera hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengacu pada data yang diperoleh dari hasil penelusuran study literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Islam masuk ke Minangkabau antara abad ke-12 dan 13 M, dengan melalui dua jalur yaitu; jalur dari Aceh dan jalur dari Malaka yang diperkenalkan oleh saudagar dari Arab.  2.              Surau (sebagai lembaga pendidikan tertua) bagi masyarakat Minangkabau memiliki fungsi multidemensi, tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, rapat dan tempat tidur tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. 3. Diantara tokoh islam minangkabau yang terkenal sejak awal masuknya islam antara lain, Syaikh burhanuddin (1680 M), SyaikhAbdulrahman (1777), Haji Piobang dari Agam, Haji Miskin dari Pandai Sikek dan Haji Sumanik dari Batusangkar (1803)


Full Text:

PDF

References


Abdullah, Taufik (Ed.), Sejarah Umat Islam Indonesia, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.

Ahmad Amin, Husayn Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Aly Mustofa, Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru,” dalam Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi ke empat, Jakarta; PT Gramedia, 2008.

Djajadiningrat, P.A. Hoesain Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Edyar, Busman ,dkk (Ed.), Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009,

Fadjar, Malik Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan, 1998.

Hasjmy,A. Sejarah Masuk dan Berkem-bangnya Islam di Indonesia,” Bandung; Al-Ma’arif, 1989. http://www.docstoc.com/docs/34797938/Sejarah-Islam-di-Sumatera-Barat-I tanggal 03 Desember 2011.

Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Logos, 1999.

Musrifah, Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Nizar, Samsu, Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, Ciputat: Quantum Teaching, 2005 Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1980),

Putra Daulay, Haidar, Sejarah Pertum-buhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.

Rama, Bahaking, Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dari Masau Umayyah Hingga Kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Saleh, Abdurrahman, Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi, dan Aksi.Jakarta: Gemawindu Panca-perkasa, 2000.

Shamad, Irhash A. M. Hum, Makalah hasil penelitian tentang Sejarah Per-kembangan Agama Islam di Sumatera Barat, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departe-men Agama RI, 2005,

Shvoong.com the Global Source for Summaries & Reviews,” http:// id.shvoong. com/social-sciences/ education/2033540-sejarah-pendidikan-islam-di-

sumatera/#ixzz1f096YOKz (25 Nopember 2019).

Supriyadi,Dedi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Tilaar, H.A.R, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: rineka Cipta, 2000.

Tjandrasasmita, Uka (Ed.), Sejarah Nasional Indonesia III, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Yatim, Badri, Sejarah Islam di Indonesia, Jakarta: Depag, 1998.

Witrianto, “ Islam di Kota Palembang,” Blog Witrianto. http://witrianto. blogdetik.com/2010/12/27/islam-di-kota-palembang/ (12 Nopember 2019).

Zubaidah, Islam Wahabi di Sumatera Barat. http://iri.or.id/sultan/archives/5301 (28 Nopember 2011 ).

Zuhairini, dkk. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

M. Quraisy Shihab. (1997). Wawasan Al-Qur’an. Mizan.

M. Thalib. (1996). Pendidikan Islam. Irsyad Baitus Salam.

Mayangsari, R. , & K. G. N. (2017). Pendidikan Aqidah Dalam Perspektif Hadits. Https://Doi.Org/10.23971/Tf.V1i1.661.

Muhammad Dhiyau ar-Rahman al-‘Azhami. (1422). al-Mihnatul Kubra Syarah wa Takhrij as-Nusan as-Shukhra. Maktabah ar-Rusydi .

Noerhadi Djamal. (1996). Epistemologi Pendidikan Islam. Pustaka Pelajar.

Rasyid Ridho. (1373). Tafsir al-Manar. darul manar.

Rusli R. (2017). Klasifikasi Pendidikan Dalam Sudut Pandang Hadis Nabi. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 49–66, 8(1), 49–66.

Sa’id Ismail Ali. (1428). Ushulul At-tarbiyah Al-islamiah. Dar-Al-salam.

Syed Muhammad Naquib Al Attas. (1980). The Concept of Education in Islam. ISTAC.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1988). Konsep Pendidikan Dalam Islam. Mizan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

T.S. Eliot sebagaimana dikutip oleh Nelson F., dan D. B. (1979). Educational Psycwlogy and Instructiona. Lllionis: The Darsey Press, 14.

Zaim, M. (2019). Al-Qur’an Dan Hadis ( Isu Dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam. Muslim Heritage, 4(2), 250.

Zainuddin. (1991). Seluk Beluk Pendidikan . Bumi Aksara.

Zuhairini, dkk. (2000). Sejarah Pendidikan Islam. PT Bumi Aksara.-


Refbacks

  • There are currently no refbacks.